Skip links

Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website http s:/allesvoormobiel.nl, bij het gebruik van de webwinkel van Smart Mobile Services, alsmede bij de dienstverlening van Smart Mobile Services.

Smart Mobile Services respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.
 
Op grond van de AVG wordt Smart Mobile Services in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Smart Mobile Services van u verwerkt en wat Smart Mobile Services met deze persoonsgegevens doet. 
 

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt Smart Mobile Services u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Smart Mobile Services  en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren. Hierbij gaat het met name om het versturen van de bestelling naar u (indien van toepassing), alsmede het versturen van de factuur naar u. 
 
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Smart Mobile Services. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij Smart Mobile Services daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Smart Mobile Services
 

DE PERSOONSGEGEVENS

Smart Mobile Services verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening:
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • KvK-nummer;
  • Bankrekeningnummer;
 

DE AVG-GRONDSLAG

Smart Mobile Services verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:
 
Grondslag 1 –  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u  gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. het leveren van de bestelde producten. 
 

GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door Smart Mobile Services verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening c.q. levering van producten. 
 

DE BEWAARTERMIJNEN

Smart Mobile Services voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Smart Mobile Services bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.
 

DE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Smart Mobile Services heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt Smart Mobile Services onder andere gebruik van beveiligde computers en software.
 

UW RECHTEN

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:
  • Recht op inzage;
  • Recht op rectificatie en aanvulling;
  • Recht op vergetelheid;
  • Recht op beperking van de verwerking

RECHT VAN BEZWAAR

Smart Mobile Services heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@allesvoormobiel.nl. Smart Mobile Services zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren. 
 
Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Smart Mobile Services en op de website.  Smart Mobile Services kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.