Skip links

Retouren

RMA voorwaarden Smart Mobile Services

Deze RMA Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten tussen Smart Mobile Services als verkoper en haar afnemer als koper (de “afnemer”) met betrekking tot door Smart Mobile Services te leveren hardware producten. Tevens zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Smart Mobile Services. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze RMA Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze RMA Voorwaarden onverlet. Deze RMA Voorwaarden omvatten een RMA procedureregeling voor: defecte producten (1) en verkeerde levering (2).

1.Retouren en RMA regeling defecte producten

Algemeen

1.1. Er wordt onderscheiden tussen afhandeling van DOA, garantieafhandeling en buiten-garantie afhandeling. Meld altijd een defect uiterlijk 5 dagen na ontvangst met evt. foto’s/video’s via info@SmartMobileServices.nl.

1.2. Bij producten van een aantal fabrikanten kan de afnemer of eindgebruiker rechtstreeks bij de fabrikant terecht voor de DOA en/of garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze voor reparatie.

1.3. Indien de afnemer voor de reparatie van defecte producten van onder 1.2 genoemde fabrikanten gebruik wenst te maken van de RMA service van Smart Mobile Services, worden er, naast reparatie- en andere kosten, standaard administratiekosten in rekening gebracht.

1.4. Enige garantie van de fabrikant geldt enkel voor hardware defecten. Software valt nooit onder garantie. Smart Mobile Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor virusdetectie, viruspreventie of enige storing of verlies van data als gevolg van virussen, incompatibiliteit, configuratieproblemen etc.

DOA (Dead On Arrival)

1.5. DOA afhandeling geldt alleen voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans 5 dagen, behoudens een afwijkende regeling van de fabrikant. In geval van een geaccepteerde DOA heeft de afnemer nooit recht op meer dan omruiling van het defecte product voor een nieuw product. Producten waarvoor geen DOA regeling bestaat of die buiten de DOA termijn vallen, worden gerepareerd mits vallend onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor alle DOA regelingen geldt dat DOA’s uitsluitend worden geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking worden geretourneerd.

Garantie

1.6. Een fabrieksgarantie termijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsnota of eindgebruikers factuur). Ten aanzien van defecte producten gaan de meeste fabrieksgaranties uit van reparatie binnen de garantietermijn; bepaalde producten worden echter alleen omgeruild voor een nieuw product of een gelijkwaardige vervanging, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de fabrikant. Indien bij controle blijkt dat het product geen DOA is of geen defect vertoont, wordt aan de afnemer onderzoekskosten berekend. Defecten veroorzaakt door software- of configuratie problemen vallen nimmer onder enige garantie.

Garantie termijnen:

  • Xssive producten: 1 jaar
  • LCD Display/Touch:
  • Service Pack: garantie vervalt na het volledig plakken/monteren
  • Apple Compatible: 1 maand (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten)
  • Apple Incell & Refurbished: 6 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten)
  • Overige merken: 6 maanden (uitgezonderd: fysieke schade, zoals krassen/barsten)

Afhandeling buiten garantie

1.7. Indien producten buiten de garantietermijn vallen dan wel gebreken vertonen als gevolg van oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het defecte product aan Smart Mobile Services), ontvangt de afnemer een schriftelijke prijsopgave voor akkoord alvorens tot reparatie wordt overgegaan. Indien door afnemer geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden de eerder genoemde onderzoekskosten in rekening gebracht. De garantie van Service Pack LCD vervalt nadat deze is gemonteerd. Test deze alvorens montage.

 

Procedure

1.8. Meld ten alle tijde een RMA aan via info@SmartMobileServices.nl.

1.9. Bij een RMA-aanvraag dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

– artikelnummer en product omschrijving, type garantie-afhandeling (DOA, garantie of buiten garantie).

– factuurnummer/leveringsbon (voor DOA/garantiebepaling); – serienummer; – duidelijke klachtomschrijving;

– Indien vooraf reparatie van artikel overeengekomen is met Smart Mobile Services dient de afnemer overeengekomen bedrag van reparatie te vermelden.

1.10. Onvolledig of onduidelijk ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als vallend buiten garantie in behandeling worden genomen. Belangrijk: LCD schermen worden alléén in behandeling genomen met doos. De garantie van Service Pack LCD schermen vervallen na het plakken/monteren. Test deze altijd eerst alvorens te monteren. Het niet meesturen van een garantiebewijs kan vertraging van de afhandeling en/of reparatie veroorzaken. Aan de garantie-afhandeling vermeld op het RMA formulier kunnen geen rechten worden ontleend; het bestaan en de omvang van de mogelijk geldende garantie worden vastgesteld zo spoedig mogelijk na ontvangst door Smart Mobile Services van het defecte product. Producten kunnen slechts worden geretourneerd voor risico van de afnemer en moeten altijd deugdelijk zijn verpakt voor transport. Indien Smart Mobile Services producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen de verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht. Om beschadiging, vertraging bij de reparatie en andere problemen te voorkomen dient afnemer voorafgaand aan retournering van defecte producten tenminste de volgende maatregelen te nemen:

– de afnemer dient een back up van de data te maken (Smart Mobile Services is nimmer verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data);

– de afnemer dient te zorgen voor een deugdelijke transportverpakking;

1.11. Defecte producten dienen binnen 7 dagen te worden verstuurd naar Smart Mobile Services o.v.v. RMA na aanmelding. Sheffieldstraat 39 3047AN Rotterdam

1.12. De kosten voor verzending naar Smart Mobile Services zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Smart Mobile Services. De verzendkosten van omruiling of retournering aan afnemer van het gerepareerde product zijn voor rekening van Smart Mobile Services.

1.13 Uitzonderingen:

  • Huismerk producten o.a. Tempered Glass Screenprotector, kabels.
  • Artikelen van merkproducten zonder verpakking.
  • Artikelen die om hygiënische redenen niet meer retour gestuurd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld oordopjes, tenzij de verpakking nog gesealed is.

 

2.RMA regeling verkeerde levering door Smart Mobile Services

2.1. Retournering van producten verkeerd geleverd door Smart Mobile Services aan afnemer geschiedt alleen met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

2.2. Een RMA-aanvraag dient binnen vijf (5) werkdagen na levering schriftelijk per e-mail te worden ingediend. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, in onbeschadigde verpakking, ongeopend en zonder verbroken zegels. Op verzoek van de afnemer bestelde, gecombineerde of aangepaste producten kunnen nimmer worden geretourneerd.

2.3. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht.

2.4. Producten die zonder RMA nummer aan Smart Mobile Services worden teruggestuurd worden geweigerd, evenals ongefrankeerde zendingen. Na ontvangst en controle van de producten in het magazijn volgt de administratieve afhandeling en een evt. creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de producten, zulks uitsluitend ter beoordeling van Smart Mobile Services.

 

3.Retourneren verkeerd besteld (per 1 juli 2022)

3.1 Verkeerd bestelde producten mogen binnen 2 weken na aankoopdatum (factuurdatum) geretourneerd worden in originele staat. De kosten voor een retourzending naar Smart Mobile Services zijn voor rekening van de klant. Hierbij hanteren wij ook administratiekosten van 10% van het aankoopbedrag met een minum van 10 euro.